Onze visie op toetsen en Het Spiegelboek.


Op de Spiegel kennen wij geen meet- en of toetscultuur waarin wij kinderen met elkaar vergelijken. Wij volgen elke leerling op zijn eigen ontwikkellijn.

Twee keer per schooljaar worden bij de leerlingen op het gebied van lezen, taal en rekenen landelijke verplichte toetsen afgenomen. Als school hebben wij, gezien ons motto en onze visie op onderwijs, gekozen voor de toetsen van het leerlingvolgsysteem (LVS) IEP. IEP staat voor Inzicht krijgen in Eigen Profiel.

De IEP toetsen laten niet alleen zien hoe de leerlingen scoren op lezen, taal en
rekenen. Deze toetsen geven ons meer informatie. Ze toetsen namelijk ook de
sociaal emotionele ontwikkeling, de taakaanpak en het creatief vermogen. De IEP
toetsen worden daarom opgesplitst in Hoofd, Hart en Handen. Het onderdeel hart en handen gebruiken we vanaf groep 5. Dan kunnen de kinderen pas goed reflecteren op hun eigen handelen. Tot en met groep 4 vullen de leerkrachten zelf sociaal emotionele vragenlijsten in over de leerling.

Deze betekenisvolle manier van toetsen brengt heel mooi de ontwikkeling én de
talenten van het complete kind in kaart. Zo krijgen wij als school samen met de
leerling en de ouders/verzorgers inzicht in de volgende ontwikkelingsstap en kunnen wij ook het eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling vergroten. Dit is helemaal passend bij ons motto: “Laat maar zien wie je bent!”

Deze manier van toetsen doen we vanaf eind groep 3. In groep 1 en 2 gaat het
volgen van de ontwikkeling door observaties van de leerkracht.

De kinderen worden op deze manier niet meer vergeleken met andere kinderen en
een landelijk gemiddelde. Om als school wel de goede dingen te blijven doen en
prestaties schoolbreed op peil te houden, checken wij wel voor onszelf, na een toetsperiode, hoe de toets scores zich verhouden tot het landelijk gemiddelde van wat van de school verwacht mag worden op basis van de leerlingenpopulatie.

We volgen de leerlingen ook via de methodetoetsen. Deze gebruiken de leerkrachten voor analyses en het maken van onderwijs, passend bij de onderwijs behoeften van de leerling.

Ouder(kind)gesprekken

Om ouders/verzorgers te betrekken bij de ontwikkelingen van hun kind nodigen wij
hen standaard drie keer per jaar uit voor een oudergesprek. Bij het eerste gesprek
zijn de kinderen vanaf groep 3 aanwezig. Bij het derde gesprek wordt vanaf groep 5
zowel het kind als de ouder uitgenodigd.
Wij volgen onze leerlingen door de jaren heen en geven in groep 7 een voorlopig
advies en in groep 8 een definitief advies voor het voortgezet onderwijs.
De ouders/verzorgers en leerlingen uit groep 8 worden standaard twee keer per jaar uitgenodigd voor een gesprek. Het eerste gesprek is, zoal in elke jaargroep, een
kennismakingsgesprek. Tijdens het laatste gesprek krijgen de kinderen het
definitieve advies voor het VO. Daarnaast heeft de leerkracht van groep 8 een warme overdracht met de verschillende VO-scholen waar de leerlingen van groep 8 naar toe gaan.
Tijdens de ouder(kind)gesprekken worden naast de ontwikkelingen op sociaal
emotioneel gebied ook de ontwikkelingen van de LVS IEP toetsen gedeeld. Dit
gebeurt middels een talentenkaart. Deze mag na het gesprek mee naar huis worden genomen. Aan het eind van het schooljaar wordt de talentenkaart toegevoegd aan het Spiegelboek.

Wanneer ouders/verzorgers zich zorgen maken of willen weten hoe het met hun kind gaat is het altijd mogelijk om buiten de geplande gespreksmomenten contact op te namen met de groepsleerkracht.

Het Spiegelboek

Het Spiegelboek ontvangen de leerlingen 1x per jaar. Dit is in plaats van een
schoolrapport. In het Spiegelboek schrijven leerkrachten een persoonlijke boodschap aan de leerling, leerlingen schrijven iets over zichzelf én ouders schrijven een stukje over hun kind.
Onderwerpen die terugkomen in de persoonlijke boodschap van de leerkracht zijn bijvoorbeeld talenten, werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook wordt er elk jaar een ‘Hier-ben-ik-trots-op-blad' toegevoegd aan het Spiegelboek.