Veiligheidsplan

Het veiligheidsplan is een verzameling van documenten rondom fysieke, mentale en sociale veiligheid in de school. Bij ons veiligheidsplan staan verschillende protocollen, een aantal voorbeelden hiervan zijn:
-anti-pestprotocol
-Privacywetgeving
-Afspraken rondom bedrijfshulpverlening
-Medicijnverstrekking
-Verkeersveiligheid
-Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Al deze bijlages zijn op te vragen bij school. Het veiligheidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en vierjaarlijks grondig geëvalueerd, hierbij is ook de medezeggenschapsraad betrokken.