Ouderbetrokkenheid

Op verschillende manieren zijn ouders betrokken bij De Spiegel. Iedereen draagt binnen zijn/haar eigen mogelijkheden een steentje bij. Iets waar wij trots en zuinig op willen zijn. Zo zijn er ouders die ondersteunen bij onderwijsactiviteiten, bij feestelijke gebeurtenissen, bij het onderhoud van de school en het plein. Daarnaast zijn er ouders die zitting hebben genomen in de medezeggenschapsraad of de activiteitencommissie. De MR en GMR worden beschreven in een apart item op deze site. U kunt zich middels de ouderhulplijst aanmelden voor verschillende activiteiten.

Activiteitencommissie (AC)

De activiteitencommissie (AC) houdt zich bezig met allerlei sociale activiteiten die op school plaatsvinden. Zo organiseert de AC onder andere de schoonmaakavonden, inkoop van kerstbomen, sinterklaasfeest, koffieochtenden, schoolvoetbaltoernooi en de wandel driedaagse. Ook wordt de AC ingeschakeld bij terugkerende activiteiten die door de school/het schoolteam zelf georganiseerd worden (kerstviering, informatieavonden, afscheid groep 8, schoolreisjes etc.) Uiteraard is er altijd ruimte voor nieuwe activiteiten en ideeën.

Er wordt regelmatig vergaderd en de financiën (van o.a. de ouderbijdragen) worden samen met de penningmeester beheerd.

De activiteitencommissie bestaat momenteel uit de volgende leden / ouders:

  • Karin Brouwer
  • Dana Kamphuis
  • Chi van Gelder
  • Bas Lambers
  • Sander Dieker
  • Bart Lip
  • Marieke Tijdink
  • Stefan ten Klooster
  • Mirjam Jansen
  • Bas Jansen

Namens het schoolteam zijn dit: Anneke Bekedam en ...

Het e-mailadres van de activiteitencommissie is: ac@cbsdespiegel-dalfsen.nl.

Verkeerscommissie

Deze commissie houdt zich bezig met de verkeersveiligheid rondom school en is betrokken bij allerlei extra activiteiten, zoals de jaarlijkse fietskeuring, het praktische verkeersexamen, het dode-hoek-project en het tweejaarlijkse project VOMOL. In de schoolgids leest u hier meer over.

Sfeercommissie

Meerdere keren per jaar worden de algemene ruimtes en vitrines, afhankelijk van het seizoen of een thema, op passende wijze aangekleed door een aantal ouders/verzorgers.

Klassenouder

Bij de start van het schooljaar kunnen ouders zich aanmelden als klassenouder bij de groepsleerkracht van zijn/haar kind(eren). De klassenouder draagt, in overleg met de leerkracht, zorg voor het organiseren van ouderhulp t.b.v. diverse activiteiten.