Ouderbetrokkenheid

Op verschillende manieren zijn ouders betrokken bij De Spiegel. Iedereen draagt binnen zijn/haar eigen mogelijkheden een steentje bij. Iets waar wij trots en zuinig op willen zijn. Zo zijn er ouders die ondersteunen bij onderwijsactiviteiten, bij feestelijke gebeurtenissen, bij het onderhoud van de school en het plein. Daarnaast zijn er ouders die zitting hebben genomen in de medezeggenschapsraad of de activiteitencommissie. De MR en GMR worden beschreven in een apart item op deze site. 

Activiteitencommissie (AC)

De Activiteitencommissie (AC) van CBS De Spiegel verzorgt en begeleidt jaarlijks heel veel activiteiten. Bij de feesten staan de leden van de activiteitencommissie klaar. We organiseren onder andere het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Koningsdag, het Paasfeest en de wandel-driedaagse.
Daarnaast zorgen we voor een schone school door de schoonmaakavonden te organiseren en ondersteunen we bij de sportieve activiteiten en toernooien. Ook de schooltenues voor de wandel-drie-daagse en het schoolvoetbal worden geregeld door leden van de AC. 

De activiteitencommissie bestaat momenteel uit de volgende leden / ouders:

Voorzitter: Sandra 
Penningmeester: Hans 

  • Mirjam
  • Bas
  • Jorine
  • Marjolein
  • Dennis
  • Stefan

Namens het schoolteam zijn dit: Anneke Bekedam en Inge Verkouw

Het e-mailadres van de activiteitencommissie is: ac@cbsdespiegel-dalfsen.nl.

Verkeerscommissie

Deze commissie houdt zich bezig met de verkeersveiligheid rondom school en is betrokken bij allerlei extra activiteiten, zoals de jaarlijkse fietskeuring, het praktische verkeersexamen, het dode-hoek-project en het tweejaarlijkse project VOMOL. In de schoolgids leest u hier meer over.

Sfeercommissie

Meerdere keren per jaar worden de algemene ruimtes, afhankelijk van het seizoen of een thema, op passende wijze aangekleed door een aantal ouders/verzorgers.

Klassenouder

Bij de start van het schooljaar kunnen ouders zich aanmelden als klassenouder bij de groepsleerkracht van zijn/haar kind(eren). De klassenouder draagt, in overleg met de leerkracht, zorg voor het organiseren van ouderhulp t.b.v. diverse activiteiten.

MR & GMR

Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van zowel ouders als personeel.

De Medezeggenschapsraad (MR) komt ongeveer zes keer per jaar samen en heeft tot taak advies of instemming te geven met betrekking tot alle terreinen van het onderwijs op school, voor zover daar beleid op ontwikkeld of gewijzigd wordt. In een uitvoerig reglement staat beschreven hoe de MR werkt en over welke onderwerpen zij instemming of advies moet geven.

Wat doet de MR?
Aan de hand van een activiteitenplan en een jaarplanning bespreken wij tijdens de vergaderingen verschillende onderwerpen. Deze onderwerpen zijn er omdat wij graag informatie willen, soms alleen ter kennisgeving. De beleidsplannen waar de MR instemming- en/of adviesrecht heeft, staan vermeldt in de jaarplanning. Een speerpunt is o.a. de informatievoorziening naar ouders. Ook komen actuele zaken op tafel als zich iets voordoet wat betrekking heeft op onze school. De jaarplanning en het vergaderschema staan hieronder opgenomen.

De vergaderingen zijn openbaar, ouders kunnen toehoorder zijn tijdens het onderdeel van de vergadering waarbij instemming of advies gevraagd wordt aan de MR en u bent van harte welkom. Wanneer u bij een vergadering wilt aansluiten, kunt u zich via ons emailadres aanmelden: mr@cbsdespiegel-dalfsen.nl.

Als laatste willen we nog even melden dat de MR het prettig vindt als ouders en leerkrachten, onze achterban, ook ideeën indienen. Dus mocht u ideeën of vragen hebben benader dan gerust de MR om hierover van gedachten te wisselen.

De Medezeggenschapsraad (MR) van de school bestaat uit ouders en medewerkers. In schooljaar 2023-2024 bestaat de MR uit de volgende personen:
Namens de ouders:  Ylet Slot (voorzitter), Wendy Slotboom (secretaris),  Jacomien Last-Kellij

Namens het personeel: Wilco Nijland (directeur), Corina Dijkstra, Ellen de Groot, Judith Scheppink  en Marije Meesters.

Klik hier voor het huishoudelijk regelement van de Medezeggenschapsraad van CBS De Spiegel

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Stichting Floreant heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn meerdere scholen van stichting Floreant vertegenwoordigd. De GMR behartigt de belangen op stichtingsniveau. In de GMR worden bijvoorbeeld bovenschoolse zaken, zoals het meerjarenbeleidsplan, met de voorzitter van het College van Bestuur besproken. Marieke Harink (oudergeleding) en Yvonne Nijboer (personeelsgeleding) nemen hieraan deel vanuit CBS De Spiegel.