Partners in samenwerking

Als school werken wij samen met verschillende partners op het gebied van onderwijs en opvoeding. Hierbij kun je denken aan logopedie, fysiotherapie, GGD, We hebben overleg met instanties die betrokken zijn bij onze leerlingen. Uiteraard gebeurt dit na toestemming de van ouders/verzorgers. Door de samenwerking tussen ouders, instantie en school willen wij het beste eruit halen voor het kind.

Kindregeling Dalfsen ivm armoede problematiek

Binnen ons land horen en zien we steeds meer van verborgen armoede. Iets om je niet voor te hoeven schamen, maar daar waar het kan hulp aan te nemen. Een van de mogelijkheden is activiteiten die geld kosten en schoolgerelateerd zijn te declareren via de kindregeling Dalfsen.  

De gemeente vindt het, net als wij, belangrijk dat ieder kind kan meedoen aan activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied. 
https://kindregeling.dalfsen.nl/webshop.html  

Centraal Nederland

Voor begeleiding en advisering aan kinderen met extra onderwijsbehoeften of problematieken rondom sociaal gedrag of kennis en vaardigheden, kunnen we o.a. de orthopedagogen van Centraal Nederland benaderen. Aan school is één vaste orthopedagoog verbonden die minimaal twee keer per jaar op initiatief van de intern begeleider samen in gesprek gaan over het aanbod en de aanpak voor individuele leerlingen of groep als geheel. Het contact is altijd hulpvraag gestuurd. Verdergaand onderzoek en daarbij behorende advisering kan een gevolg zijn. Ouders/verzorgers geven altijd toestemming voor betrokkenheid van Centraal Nederland en zijn hier nauw bij betrokken.

GGD IJsselland

Namens de GGD zijn aan onze school een verpleegkundige en een doktersassistente verbonden. De GGD doet gedurende de schoolloopbaan van kinderen een aantal basisonderzoeken waarbij lichamelijke groei, welzijn, ontwikkeling, gedrag en opvoeding de belangrijkste hoofdpunten zijn.

Daarnaast is de GGD ook bij calamiteiten die met geestelijke of lichamelijke gezondheid te maken hebben een belangrijke informatiebron voor de school.

Veilig Thuis

Veilig Thuis IJsselland is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is een regionale organisatie waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals.

Afwegingskader meldcode

Mijn gezonde school

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan kwaliteitscriteria  die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat.

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Sport en Bewegen. Bewegen vinden we belangrijk en geven we dan ook veel aandacht tijdens schooltijd, maar we promoten ook dat kinderen meedoen aan een sport in hun vrije tijd.

Het bewegen en sporten verbetert niet alleen de gezondheid, motoriek en welbevinden, maar draagt ook bij aan de sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling.

De basisschool is daarom een belangrijke plek voor een positieve sport- en beweegrijke toekomst van ieder kind. Daarom besteden we veel aandacht aan natuurlijk bewegen.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl