MR & GMR

Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van zowel ouders als personeel.

De Medezeggenschapsraad (MR) komt ongeveer zes keer per jaar samen en heeft tot taak advies of instemming te geven met betrekking tot alle terreinen van het onderwijs op school, voor zover daar beleid op ontwikkeld of gewijzigd wordt. In een uitvoerig reglement staat beschreven hoe de MR werkt en over welke onderwerpen zij instemming of advies moet geven.

Wat doet de MR?
Aan de hand van een activiteitenplan en een jaarplanning bespreken wij tijdens de vergaderingen verschillende onderwerpen. Deze onderwerpen zijn er omdat wij graag informatie willen, soms alleen ter kennisgeving. De beleidsplannen waar de MR instemming- en/of adviesrecht heeft, staan vermeldt in de jaarplanning. Een speerpunt is o.a. de informatievoorziening naar ouders. Ook komen actuele zaken op tafel als zich iets voordoet wat betrekking heeft op onze school. De jaarplanning en het vergaderschema staan hieronder opgenomen.

De vergaderingen zijn openbaar, ouders kunnen toehoorder zijn tijdens het onderdeel van de vergadering waarbij instemming of advies gevraagd wordt aan de MR en u bent van harte welkom. Wanneer u bij een vergadering wilt aansluiten, kunt u zich via ons emailadres aanmelden: mr@cbsdespiegel-dalfsen.nl.

Als laatste willen we nog even melden dat de MR het prettig vindt als ouders en leerkrachten, onze achterban, ook ideeën indienen. Dus mocht u ideeën of vragen hebben benader dan gerust de MR om hierover van gedachten te wisselen.

De Medezeggenschapsraad (MR) van de school bestaat uit ouders en medewerkers. In schooljaar 2021-2022 bestaat de MR uit de volgende personen:
Namens de ouders: Peter van Drielen (voorzitter), Ylet Slot, Renate Stagge
Namens het personeel: Judith Scheppink, Jeannette Huizenga en Marije Meesters.

Klik hier voor het huishoudelijk regelement van de Medezeggenschapsraad van CBS De Spiegel.

Jaarverslagen MR vergaderingen:

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Stichting Floreant heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn meerdere scholen van stichting Floreant vertegenwoordigd. De GMR behartigt de belangen op stichtingsniveau. In de GMR worden bijvoorbeeld bovenschoolse zaken, zoals het meerjarenbeleidsplan, met de voorzitter van het College van Bestuur besproken. Marieke Harink (oudergeleding) en Yvonne Nijboer (personeelsgeleding) nemen hieraan deel vanuit CBS De Spiegel.

Jaarverslagen GMR vergaderingen:

 TitelGrootte